Новини

Одобрените проекти по схема "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

Управляващият орган на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране и Списък с резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране по схема "Подобряване на производствения капацитет в МСП"
23.12.2015 / 22.06.2016

Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020
17.12.2015 / 28.04.2016

Обсъждане на процедура „Добри и безопасни условия на труд“

До 17.30 ч. на 27.12.2015 г. (включително) на електронна поща: pbfp1@mlsp.government.bg могат да отправят препоръки и да се правят предложения за промени в публикуваните Насоки за кандидатстване
15.12.2015 / 31.07.2016

Отхвърлени предложения на етап „Оценка на административно съответствие и допустимост“

Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по Втори краен срок по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“
07.12.2015

Обществено обсъждане по процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

На страницата на ОП "Конкурентоспособност и иновации" 2014-2020 е публикувана за обществено обсъждане документацията по процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"
11.12.2015 / 29.02.2016

Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап "Оценка на административното

Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап "Оценка на административното съответствие и допустимостта" по Първия краен срок по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП"
13.10.2015 / 31.12.2017

Стартира прием по Националната програма по пчеларство

Заявления за подпомагане по реда на Наредба № 9 от 19.11.2013 г. ще се подават от9:00 ч. на 26.10.2015 г. до 17:30 ч. на 06.11.2015 г.
13.10.2015 / 30.11.2015

Обществено обсъждане на индикативните годишни работни програми за 2016 г.

Публикувани са проекти за индикативни годишни работни програми за 2016 г. на оперативните програми.
09.10.2015 / 31.12.2015

Нови срокове за подаване на проекти по схема "Ново работно място"

Кандидатстването по схема BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” е удължено с два нови крайни срока - 19.11.2015 г. и 05.02.2016 г.
09.10.2015 / 05.02.2016

Стартира схема „Младежка заетост”

Започна нов прием по набиране на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема „Младежка заетост”.
01.06.2015

Променен е бизнес плана по процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

В следствие на допусната техническа грешка е променено Приложение Б (Бизнес план) към Насоките за кандидатстване по процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП".
22.05.2015

ОФЕРТА

Оферта за разработване и управление на проект по процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП"
21.05.2015

Публикуван е проекта на Наредба за прилагане на мярка 6.1 (Млад фермер)

Министерство на земеделието и храните публикува проект на Наредбата за прилагане на подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" (Млад фермер).
13.05.2015

Калкулатор и насоки за ранкинг по подмярка 4.1

Калкулатора, документите за попълване и информация по подмярката са публикувани на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“.
12.05.2015

Информационна кампания за първата процедура по ОПИК

Започна информационната кампания за първата отворена за кандидатстване процедура по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
11.05.2015

Започна приема на проекти по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

След дълго очакване Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ обяви приема на проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.
08.05.2015

Тестване на ИСУН 2020

Във връзка с множеството коментари по време на общественото обсъждане на процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ относно надеждността на електронната система ИСУН чрез която ще става подаването на проектните предложения Управляващият орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ стартира тестване на системата.
07.05.2015

Предимства на електронното кандидатстване

С оглед публикуваните за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“, с която стартира и изпълнението на новата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 в следващите редове ще се опитаме да Ви представим нашата гледна точка за ползите и негативите от въвеждането на изцяло електронно кандидатстване.
29.04.2015

Smart Start up

Smart Start up – иновативни идеи за стартиране на бизнес провежда конкурс за набиране на иновативни идеи за стартиране на бизнес от младежи с интерес в областта на предприемачеството, новите технологии и иновациите.
28.04.2015

Финансиране на проекти свързани с култура чрез ЮНЕСКО

Чрез Международния фонд за развитие на културата, през 2015 година ЮНЕСКО ще финансира проекти, свързани с културата.
27.04.2015

“Помощ за книгата” за 2015 г.

Министерството на културата обяви конкурсна сесия по програма “Помощ за книгата” 2015 г. в следните направления: Българска и преводна художествена литература; Българска и преводна хуманитаристика; Литература за деца и юноши; Културно-историческо наследство и съвременна култура.
14.04.2015

В помощ на бенефициентите по ПРСР 2014-2020 – Какво е СПО и как се прилага ?

В помощ на бенефициентите по ПРСР 2014-2020 – Какво е СПО и как се прилага ? Стандартния производствен обем (СПО) се изчислява на основата на средни цени за земеделска/животинска продукция, на годишна база или за период по таблица изготвена и публикувана от Министерство на земеделието.
23.04.2015

Днес изтича срока за обществено обсъждане на процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП

Днес 20.04.2015 г. до 17:30 часа е крайния срок за предложения и коментари по публикуваните образци на документи и насоки за кандидатстване по предстоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.
20.04.2015

18 са подадените заявления в първия ден от приема за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

Само до 16 часа в първия ден от приема на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. 18 проекта бяха въведени в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).
16.04.2015

От днес започва приема на заявления по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Днес 14.04.2015 г. започна приема на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
14.04.2015

На 9.04.2015 г. изтича удълженият срок за прием на заявления за държавна помощ De minimis за компенсиране на щети от унищожени селскостопански животни за животновъдите от областите Кърджали и Смолян.

На 09.04.2015 г.изтича удълженият срок за прием на заявления за държавна помощ De minimis за компенсиране на щети от унищожени селскостопански животни за животновъдите от областите Кърджали и Смолян, като до момента в ДФ „Земеделие“ са подадени 254 заявления. Право на държавната помощ имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица.
08.04.2015

Актуализирани са документите на електронен носител във връзка с приема по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“от ПРСР 2014-2020 г.

Във връзка с предстоящото откриване на 14 април 2015 г. за прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” по реда на Наредба №9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Държавен фонд „Земеделие“ актуализирани документи на електронен носител.
07.04.2015

Кои са допустимите кандидати по процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“?

След като през изминалата седмица процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ с която стартира изпълнението на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ бе публикувана за обществено обсъждане вече може да потвърдим кои ще бъдат допустимите кандидати.
06.04.2015

Започна обществено обсъждане на „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ обяви за обществено обсъждане първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрената Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
03.04.2015

С какво ще започне изпълнението на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“?

Старта на новата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще бъде обявен с добре познатата от предишния програмен период схема за технологична модернизация в малките и средни предприятия, но вече като схема "Подобряване на производствения капацитет на МСП", като общия размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата за 2015 г. е 150 млн. евро.
01.04.2015

До 09.04.2015 г. е удължен срокът за заявления за de minimis за унищожени животни

Държавен фонд „Земеделие“ прие удължаване на срока за прием на заявления за de minimis за унищожени животни. Подаването на заявления и изплащането на помощта de minimis ще e до 09.04.2015 г. Държавната помощ се предоставя на физически лица, еднолични търговци и юридически лица.
31.03.2015

Започва приема на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Започва приема на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Държавен фонд „Земеделие“ официално обяви, че от 14.04.2015 г. стартира първият прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” по реда на Наредба №9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Бюджетът, който ще бъде разпределен в рамките на приема е в размер на левовата равностойност на 150 000 000 евро.
30.03.2015

От 01.04.2015 г. започва подаването на заявления за предварителен прием за държавна помощ за картофи

От 1 април започва предварителен прием на заявления за кандидатстване за държавна помощ за компенсиране на разходите по изпълнение на мерки от Националната програма за контрол на почвените неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae).
30.03.2015

1,5 милиона лева отпуска Държавен фонд „Земеделие“ насърчаване производството и използването на висококачествени семена

Фонд „Земеделие” отпуска 1,5 милион лева за насърчаване производството и използването на висококачествени семена. Помощта се предоставя на малки и средни предприятия в растениевъдството, получили разрешение за производство на посевен материал, под формата на субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС).
27.03.2015

Какво предвижда Закона за управление на средствата от еврофондовете?

Проектът на новия Закона за управление на средствата от еврофондовете вече е разпратен до Сдружението на общините и работодателските организации за забележки и допълнения. Новото в него ще бъдат ясно определените срокове за администрацията. Проектът на закона предвижда оценката на един проект да не се бави повече от 3 месеца, а ако подадените проекти са над 500, администрацията ще има 120 дни за произнасяне. Оценка при предварителния подбор на концепции трябва да се дава за 30 дни, а до 10 дни след това Управляващият орган трябва да издаде мотивирано решение за допускане на одобрените кандидати.
26.03.2015

Публикуван е финалния вариант на Наредба за условията и реда за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Публикуван е финалния вариант на Наредба за условията и реда за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020
24.03.2015

Приемът по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. стартира на 14.04.2015 г.

Приемът на проекти по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. започва на 14.04.2015 г.
21.03.2015

Какво ни очаква през 2015 г. по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020?

С стартирането на програмата България за първи път ще има достъп до средства от структурните и инвестиционни фондове на Общността за научни изследвания и технологична модернизация на изследователската инфраструктура, подпомагане на връзката на висшето и училищното образование с пазара на труда, на образователната интеграция и ученето през целия живот. До края на 2015 г. ще бъде обявен прием и по четирите приоритетни оси на програмата.
20.03.2015

Какво ни очаква от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" до края на 2015?

След като на 16.03.2015 г. Европейската комисия одобри Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и до края на 2015 г. очакваме обявяването на три процедури.
18.03.2015

Европейската комисия одобри Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Европейската комисия одобри Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014-2020 година.
17.03.2015

Започва прием за компенсиране на селскостопански животни и унищожени пчелни кошери

От 23.03.2015 г. стартира прием на заявления за държавна помощ по Схема за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия настъпили през 2014 г.
16.03.2015

Започна национална информационна кампания за оперативните програми 2014-2020 г.

В периода 16.03.2015 г. - 09.05.2015 г. ще се проведат около 600 събития на територията на всички общини в страната.
16.03.2015

ИАНМСП открива процедура за организиране на участието на български фирми на изложението Hannover Messe 2015

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира участието на български фирми в изложението Hannover Messe 2015 г. в Хановер.
13.03.2015

Започва прием по схемата за застраховане на селскостопанска продукция

От 23.03.2015 г. стартира приемът на документи за предоставяне на държавна помощ по схемата "Помощ за съфинансиране на застрахователните премии при застраховка на селскостопанска продукция".
13.03.2015

Одобрена е Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Европейската комисия официално одобри Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"
11.03.2015

Обявена е схема за кандидатстване по фонд "Солидарност" на ЕС

Във връзка с бедствията от периода 19-23 юни 2014 г. е обявена схема за кандидатстване по фонд "Солидарност" на Европейския съюз.
09.03.2015

Стартира приемът на заявления за директни плащания

От 04.03.2015 г. започна приема на заявления по схемите за директни плащания за кампания 2015 г.
12.03.2015

В секцията новини Фименко ще се опитва да държи клиентите си в течение на промени по оперативните програми, нови регламенти и изисквания, нови програми за кандидатстване, както и всякакви полезни и интеренси факти от България и света. Също така Фирмата ще обновява информация относно цени, нови услуги, които предлага и отворени позиции за работа.