Новини

Хоризонт 2020 предлага нови възможности

Програмата "Хоризонт" 2020 към различни, но вазимно допълващи се приоритета с ясна добавена стойност за ЕС.Част от тях са: наука с и за обществото чрез повишавне на привлекателността на научното образование и научната кариера за младите хора, интергриране ан бществото в науката и иновациите, промотиране на равенство между половете в научните изследвания ииновациите и други.
30.09.2014

Търговска мисия в Лондон

Търговска мисия в Лондон за предприятия от сферата на информационните и комуникационите технологии.
29.09.2014

Програма Хоризонт 2020

Приоритетите на програмата са високи постижения в научната област, най-талантливите и най-находчивите изследователи и техните екипи за извършване на висококачествени авангардни изследвания, съвместни проучвания в областта на иновациите, предоставяне на изследвателите на отлични възможности за обучение и префесионално развитие и други.
15.09.2014

Търговска мисия до Мюнхен

Търговската мисия до Мюнхен се организира по проект № BG161PO003 – 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.
08.09.2014

Нови образци при отчитане на разходите за възнаграждения

С цел уеднаквяване на подхода при одобрение на отчетените разходи за възнаграждения по проекта, Управляващият орган е изготвил образци, които бенефициентите следва да попълват и представят на хартиен и електронен носител при отчитане на разходи за възнаграждения в предстоящи междинни и финални отчети.
28.08.2014

Сменят ръководителя на ОП "Конкурентноспособност"

Ръководителят на Оперативна програма "Конкурентноспособност" Ели Милушева е била поканена да напусне поста си. Ръководството на програмата за бизнеса ще бъде поета от зам.-министър Ирена Младенова. Милушева е вторият ръководител на оперативна програма, който си отива след идването на служебния кабинет. Мотивите за решението на министерството са професионални.
18.08.2014

Промени в договорите за безвъзмездна финансова помощ на схема "Внедряване на иновации в предприятия"

Приети са промени в договорите за безвъзмезда финансова помощ по процедура "Внедряване на иновации в предприятия".
28.08.2014

Нововъзникващи иновативни ИКТ технологии и процеси

Нововъзникващите иновативни ИКТ технологии и процеси трябва да бъдат персонализирани, интегрирани, тествани и валидирани с цел укрепване на европейските МСП. Специален акцент е върху укрепването на европейските малки и средни предприятия по веригата за създаване на стойност чрез приемането на нови концепции и бизнес модели за експлоатацията на продукта или в края на употребата му. Покрепени са три сфери на иновациите:
15.08.2014

ЕК продължава да стимулира развитието на клъстерите

ЕК и като цяло ЕС продължават да стимулират развитието на клъстерите, като бъдеща форма на взаимно сътрудночество и постигане на синергичен ефект от продуктите и услугите, които те предлагат. Настоящото действие ще подпомогне клъстерните организации, бизнес мрежи и техните ръководители да предоставят висококачествени услуги на малки и средни предприятия в различни области, включително достъп до чужди пазари.
15.08.2014

Покана за създаване на приложения, които да улеснят предоставянето на мобилни обществени услуги

Европейската комисия е отправила покана към иновативните и стартиращи малки и средни предприятия за проектиране и създаване на иновативни приложения, за да се насърчи предоставянето на мобилни обществени услуги. Актуалните обществени и икономически предизвикателства, както и нарастващите очаквания за намаляване на тежестта върху потребителите, оказват натиск върху всички публични администрации да предоставят ефективни, открити и ориентирани към гражданите обществени услуги. МСП са основният "играч" в този случей. Целта е да се помогне на взаимодействието на гражданите и бизнеса с публичните администрации. Това може да стане чрез комбинация от публични и частни услуги в сектора, чрез мобилни технологии.
14.08.2014

Подписано е споразумениет за партньорство между България и ЕК

Днес 07.08.2014 г. бе подписано споразумението за партньорство между България и Европейската комисия.
07.08.2014

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Проектът на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 е изпратен за одобрение от Европейската комисия.
02.06.2014

Ново ПМС №118 от 20.05.2014 г.

На 20.05.14 г. е прието постановление на Министерски съвет № 118/20.05.2014г, което отменя постановление № 69/11.03.2013г. То влиза в сила от 27.05.14г.
27.05.2014

Промени в насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“

Бяха предприети изменения в насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ и приложения към тях
30.05.2014

В секцията новини Фименко ще се опитва да държи клиентите си в течение на промени по оперативните програми, нови регламенти и изисквания, нови програми за кандидатстване, както и всякакви полезни и интеренси факти от България и света. Също така Фирмата ще обновява информация относно цени, нови услуги, които предлага и отворени позиции за работа.